top of page

ลินดาโฮมแคร์ - the leading provider of home health care, supplies and equipment.

พนักงานผู้ช่วยพยาบาลและผู้สูงอายุตามบ้านหรือตามโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 และจบหลักสูตรผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
2.ผู้หญิง,ผู้ชาย
3.อายุ 18-60 ปี...
4.รักงานทางด้านบริการ 

รายได้ : 9,000 /19,000เดือน
OT : 8 ชั่วโมง / 300 (1 ชั่วโมง = 37.5)
สวัสดิการ : ประกันสังคม , ค่าเดินทาง
หยุด : อาทิตย์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


เงินเดือน ขั้นพื้นฐาน 9,000 โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัทและการปฎิบัติงานตามความสามารถ เช่น ฐานเงินรวม OT และการทำงานในวันหยุดในเงินเดือนรวม OT และการทำงานวันหยุดในเวลา 1 เดือนรายได้ต่อเดือนประมาณ 19,000 บาท

ลักษณะของงาน พนักงานอยู่ดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ที่บ้านลูกค้า 

ระยะเวลาในการทดลองงาน 3 เดือน เงินเดือนขั้นพื้นฐานจะมีการประเมินหลังจาก 3 เดือนระยะการทดลองงาน

สนใจติดต่อ

บริษัท บริษัทลินดาโฮมแคร์ จำกัด
46/141 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ  โทร 0 7660 0022-3, 09 4321 0099

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้มาในวันสมัครด้วย

1. ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (Resume)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองการทำงาน หรือการอบรม (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : thai-riei@riei.co.jp หรือโทร 02-915-1985
(หมายเหตุ ผู้สมัครงาน กรุณาสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ส่งเอกสารการสมัครงานมาตามที่อยู่ข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับการสมัครงานผ่านทางโทรศัพท์) ** กรณีสมัครงานด้วยตนเอง กรุณาโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 

1.พยาบาลวิชาชีพ  Part time 

2. นักกายภาพบำบัด Part time

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือ ร.บ.) หรือ คาดว่าจะจบ

5.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ประกอบโรคศิลป์ (กรณีสมัครพยาบาล)

6.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

7.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมแว่น (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

 

bottom of page